عزيز دلم نفسم عمرم جوجه کوچولوي فسقليه من


وختي حس ميکنم دستاتو ت ميدي يا سر يا دستاتو فشار ميدي به شکمم يا پاهاتو ت ميدي و شوت ميزني آخ نميدوني چه حالي ميشم


ميرقصي و من حس ميکنم شادي و ازين يه حس قلبم پر ميشه از خوشي


خداياجونم بوس بهت که اين لذت رو به من ميچشوني


همش ميگم کاش ميشد اين حس خوب و عجيب و هيجان ناک رو ميشد برا هميشه يه جا سيوش کنم هر وخ دلم خاس بتونم دوباره تجربش کنم و طعمش فوق العادشو دوباره و هزار باره بچشم و تو دلم قند و عسل هم بزنن


ميگم کاش ميشد به شوکولات خان بچشونم مزش رو کاش ميشد حيف و هزار حيف روزي هزار بار دلم ميخاد بهش بگم دسش رو بزاره رو شکمم تا حسش کنه يه کم ولي اين کجا و اون کجا. خوبه البته که از رو شکم هم حس ميشه 


خدايا جونم موچکرم ازينکه ميشه اين لذت رو ببره عخشم موچکرم و بوس بهت


خدايا جونم برا همه اين حال خوب رو ميخام


دارم از پشت ميز کارم تو مرکز اينا رو مينويسم و اشکام گوله گوله ميريزه نميدونم چمه خوشالم براي اين لذت يا بغض و اشکم برا اينه که خدايا جون اين لذت رو به موقش به همه اونا که دلشون ميخاد بچشونه؟!


احساساتيه کي بودم من؟!!!


 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

يوسف ذوالفقاري آهنگ Jessica Melaku Kerri پخش اهنگ Joe Laura digital marketing Daniel Brenda